GDPR

Informace ke zpracování osobních údajů

1. Úvodní informace

(dále jen „Gymnázium“)

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, IČO: 43755054 (dále jen: „Správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou:
adresa: J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice
email: lamac@gdpr-realizace.cz
Jméno: Ing. Vítězslav Lamač

Osobní údaje subjektu údajů jsou Gymnáziem zpracovávány podle následujících právních základů:

a. pro splnění právní povinnosti Gymnázia, 
b. pro splnění úkolů Gymnázia prováděných ve veřejném zájmu,
c. pro účely oprávněných zájmů Gymnázia nebo třetí osoby,
d. pro splnění smlouvy uzavřené Gymnáziem, 
e. pro účely ochrany života a zdraví žáků,
f.  pro jiné účely (specifikované v souhlasu se zpracováním osobních údajů) se souhlasem subjektu se zpracováním jeho osobních údajů.

2. Účely zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se uskutečňuje zejména ke splnění právních povinností Gymnázia a ke splnění úkolů prováděných v oprávněném zájmu.
Gymnázium dále zpracovává osobní údaje subjektů k zabezpečení svých smluvních vztahů, vedení účetnictví, personální a mzdové agendy.

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Gymnázium shromažďuje, zpracovává a uchovává následující kategorie osobních údajů subjektů:

  • kontaktní a identifikační osobní údaje – zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, email, doručovací adresu, místo narození, údaje o předchozím vzdělávání, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání,
  • popisné osobní údaje – zejména údaje subjektu vztahující se k řešené agendě, smluvnímu vztahu,
  • osobní údaje poskytnuté Gymnáziem o jiné osobě (jiném subjektu) – zejména v případě, že se řešená agenda dotýká dalších fyzických osob (např. vedení správního řízení),
  • zvláštní kategorie osobních údajů, zejména citlivé údaje, dotýkající se zpravidla zdravotního stavu či sociální situace subjektu, znevýhodnění žáka; a dále údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů, a to vždy v případech, kdy to Gymnáziu ukládají příslušné právní předpisy; zpracování v rámci pracovně právního vztahu (např. zaměstnávání zdravotně znevýhodněných),
  • fotografie, kamerové záznamy, autorské práce, propagace výsledků žáků Gymnázia.

4. Způsob zpracování osobních údajů

Gymnázium zpracovává osobní údaje subjektu údajů manuálně či automatizovaně a uchovává je v listinné či elektronické podobě po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem. V návaznosti na účel zpracování jsou některé osobní údaje subjektu vedeny v informačním systému Gymnázia (např. spisová služba, informační systémy evidence žáků, rodičů). Zabezpečení osobních údajů je řešeno na vhodné procesní i technické úrovni dostatečně vzhledem ke stanoveným účelům. Přístupy k osobním údajům jsou řízeny.

5. Předání osobních údajů

Gymnázium může získané osobní údaje subjektu údajů, včetně údajů citlivých, předat třetí osobě jen na základě zákonného titulu, zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu či smlouvy. O jednotlivých případech předávání je subjekt informován v rámci oznámení o zpracování osobních údajů pro příslušný účel zpracování.
Se souhlasem subjektu, resp. v případě, že účinně nevznese námitku po obdržení oznámení, mohou být jeho osobní údaje předány i dalším subjektům.

6. Práva subjektu osobních údajů

Subjekt údajů má právo:

  • získat od Gymnázia, informace o zpracování jeho osobních údajů (informace o totožnosti a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce; případně kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování, případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a další informace, nezbytné pro zajištění transparentního a korektního zpracování jeho osobních údajů);
  • požadovat od Gymnázia přístup k osobním údajům, týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování svých osobních údajů, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
  • pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
  • nebýt součástí automatizovaného rozhodování, včetně profilování,
  • na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly, nebo např. pokud subjekt odvolá svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány;

Pokud Gymnázium hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu.
Gymnázium nemusí subjektu osobních údajů informace o zpracování poskytovat tehdy, pokud subjekt údajů již uvedené informace má.
Pokud provádí Gymnázium zpracování nezbytné pro splnění své právní povinnosti nebo svého úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu své pravomoci, může poskytnout informace subjektu údajů také zveřejněním informací na webu Gymnázia.
Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne mu Gymnázium stejné informace a zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí.
Gymnázium nebude v případě získání osobních údajů od někoho jiného, než je subjekt údajů, uplatňovat informační povinnost, pokud je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právním předpisem, který se na Gymnázium vztahuje.
Subjekt osobních údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Gymnázium jako správce nebo jiná osoba, která pro Gymnázium zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Gymnázium nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li Gymnázium nebo příslušný zpracovatel žádosti, může se subjekt osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo na pověřence Gymnázia pomocí emailu lamac@gdpr-realizace.cz.

7. Závěrečná ustanovení

Subjekt osobních údajů může veškeré informace ke zpracování svých osobních údajů získat osobně v kanceláři Gymnázia nebo prostřednictvím emailu lamac@gdpr-realizace.cz.

Gymnázium je oprávněna vyžadovat od subjektu osobních údajů při podání žádosti o naplnění některého z výše uvedených práv jeho osobní identifikaci ověřením jeho totožnosti.
Gymnázium je oprávněna v případech, které vymezuje právní předpis, za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajů subjektu požadovat přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.