OP JAK

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

V rámci projektu budou na škole realizovány projektové dny, komunitní a osvětová setkávání pro širokou veřejnost. Pedagogové budou podpořeni v DVPP. Na škole bude působit: kariérový poradce, školní asistent a školní psycholog.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0000637