Přijímací řízení

Obecné informace:

Termíny:

Podání přihlášky ke studiudo 1. 3. 2023
JPZ – obor 79-41-K/8117. a 18. 4. 2023
JPZ – obor 79-41-K/4113. a 14. 4. 2023
Náhradní termíny JPZ10. a 11. 5. 2023
Zveřejnění výsledků Cermatnejpozději do 28. 4. 2023

(Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem)

Podání přihlášky:

Přihláška musí být čitelně vyplněna na tiskopisu s růžovým podtiskem. Doporučujeme vyžádat si tištěnou přihlášku na kmenové základní škole.

Každý uchazeč si může podat nejvýše dvě přihlášky.

Přihlášky se vyplňují identicky. Dle pořadí škol v přihlášce je uchazeč pozván na přijímací zkoušku (1. či 2. termín).  

Pro studium na gymnáziu není požadováno potvrzení od lékaře.

Přihláška musí být doručena nejpozději do 1. 3. 2023 do kanceláře školy (možnosti doručení – osobně, doporučeně poštou, datovou schránkou).

Po podání přihlášky:

Škola Vám zašle pozvánku a další náležité informace k přijímací zkoušce. Primárně je využívána elektronická komunikace. Pokud nebude pozvánka na přijímací zkoušku doručena nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky, kontaktujte prosím školu.

Přijímací zkouška:

V rámci přijímací zkoušky se koná jednotná přijímací zkouška (JPZ) z těchto předmětů – český jazyk a literatura, matematika a její aplikace. Z každé části lze získat 50 bodů. Maximální počet bodů je 100.

Pro splnění kritérií přijímacího řízení je minimální bodová hranice pro přijetí ke studiu v maturitních oborech 79-41-K/81 a 79-41-K/41 30 bodů (součet bodů z JPZ matematika a její aplikace a český jazyk a literatura).     

Vyhlášení výsledků:

Cermat nejpozději do 28. 4. 2023 zpřístupní ředitelce školy výsledky přijímacího řízení. Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

28. 4. 2023 bude možné v čase od 15:00 do 16:00 hodin nahlédnout v kanceláři školy do spisu a seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí. 

Co znamená nahlédnutí do spisu?

Pokud využijete možnosti nahlédnutí do spisu, bude Vám na základě prokázání své totožnosti (zákonný zástupce) poskytnuta složka uchazeče JPZ. Součástí této složky jsou veškeré dokumenty týkající se přijímacího řízení (přihláška ke studiu, pozvánka k JPZ, vyplněné záznamové archy JPZ, opravené záznamové archy JPZ a výsledky JPZ). 

Dne 2. 5. 2023 budou na webu školy (www.gcelakovice.cz) a na přístupném místě ve škole zveřejněny výsledky JPZ pro obory 79-41-K/81 a 79-41-K/41. Výsledky budou v anonymizované podobě pod registračními čísly, které jsou uvedené na pozvánce k JPZ.

Jaký je další postup?

Uchazeč byl přijat a chce být žákem gymnázia

  • pokud je uchazeč přijat, rozhodnutí o přijetí se školou nezasílá
  • potvrzení zájmu o studium ve škole, je doručení vyplněného a podepsaného zápisového lístku, který Vám bude předán na Vaší ZŠ, termín doručení je stanoven zákonem na 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (2. 5. 2023)
  • v případě přijetí doručte společně se zápisovým lístkem i dokumenty zaslané v příloze emailu s pozvánkou na JPZ (volba volitelných předmětů, zájem o nákup učebnic, zájem o stravování ve školní jídelně) 

Uchazeč byl přijat, ale nechce být žákem gymnázia

  • prosím o kontaktování školy prostřednictvím emailu na adresu info@gcelakovice.cz

Uchazeč nebyl přijat

  • pokud není uchazeč přijatý, škola vydává rozhodnutí o nepřijetí
  • rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout osobně v kanceláři školy ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2023 v čase od 8:00 hodin do 15:00 hodin, s sebou si přineste doklad totožnosti
  • pokud není využita možnost osobního převzetí rozhodnutí o nepřijetí, bude toto rozhodnutí odesláno poštou s datem odeslání 5. 5. 2023 
  • do 3 pracovních dnů ode dne převzetí/doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí